Image default
Wyróżnione

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej MBP w Lubaczowie

Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://mbp.lubaczow.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Probola
 • E-mail: informatyk@mbp.lubaczow.pl
 • Telefon: (16) 632 93 50

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Zgłoszenie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli zgłoszenie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczwie
 • Adres: ul. Tadeusza Kościuszki 18
 • E-mail: dyrektor@mbp.lubaczow.pl
 • Telefon: (16) 632 93 50

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie zlokalizowany jest przy ul. Kościuszki 18. Jest to budynek dwupiętrowy.
 • Do budynku prowadzą 2 wejścia:
  – od ul. Tadeusza Kościuszki – wejście główne, bez barier architektonicznych,
  – od ul. Stanisława Wyspiańskiego – platforma dla osób niepełnosprawnych obsługiwana przez pracownika biblioteki umożliwiająca dostęp na wszystkie kondygnacje.
  – Żadne z wejść nie jest zabezpieczone bramkami, nie ma obszarów kontroli.
 • W budynku są dostępne toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Na parkingu przed budynkiem Biblioteki wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku znajduje się winda zapewniająca osobom niepełnosprawnym dostęp do wszystkich działów biblioteki
 • W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, nie ma również pochylni, platform i pętli indukcyjnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • materiały dostępne wizualnie spełniają wymagania WCAG na poziomie A
 • strona może być użytkowana z wykorzystaniem klawiatury bez potrzeby używania myszki
 • strona korzysta ze standardowych skrótów klawiaturowych
 • strona nie emituje gwałtownych błysków
 • strona ma zdefiniowany język
 • na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie A

Powiązane:

Skip to content