English EN Français FR Deutsch DE Polski PL Українська UK
Aktualności

Zasady funkcjonowania MBP w Lubaczowie w okresie epidemii

152

Zasady funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie w okresie epidemii COVID-19

Procedura ma na celu:

1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników (obsługi) bibliotek oraz użytkowników.
2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników (obsługi) oraz użytkowników.
3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie biblioteki w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
4. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

Do przestrzegania procedury zobowiązani są:

Wszyscy pracownicy, dyrektor, czytelnicy i ich opiekunowie oraz osoby trzecie przebywające na terenie i w obrębie placówki.

1. Odbiory i wypożyczenia książek odbywają się w przedsionku Biblioteki, przez okienko, codziennie od poniedziałku do piątku:

poniedziałek – 7:00- 15:00
wtorek – 7:00- 15:00
środa – 7:00- 15:00
czwartek – 7:00- 15:00
piątek – 7:00- 15:00

2. Zamawianie książek odbywa się:
– on-line: poprzez system biblioteczny pozycji z lokalizacji „Magazyn książek”;
– e-mailem: na adres: wypozyczalnia@mbp.lubaczow.pl lub oddzial@mbp.lubaczow.pl
– telefonicznie: wypożyczalnia 16/ 632 93 50 w. 24, oddział 16/ 632 93 50 w. 23, czytelnia 16/ 632 93 50 w. 25

Termin zwrotu wyznaczany jest zgodnie z Regulaminem korzystania ze zbiorów, w zależności od statusu egzemplarza i statusu użytkownika. Wyjątkowo istnieje możliwość wypożyczenia 5 egzemplarzy z czytelni na okres maksymalnie 1 tygodnia – e-mail: czytelnia@mbp.lubaczow.pl.

3. Użytkownicy zainteresowani odbiorem zamówionych książek proszeni są o kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu i godziny zwrotu i odbioru egzemplarzy (tego typu działanie ma zapobiegać tworzeniu się kolejki przed budynkiem Biblioteki).

4. Przygotowane do odbioru książki są zarejestrowane na indywidualnym koncie użytkownika w systemie bibliotecznym. Użytkownik jest zobowiązany do weryfikowania stanu konta oraz przestrzegania terminów zwrotu widocznych na liście wypożyczeń (z zastrzeżeniem, że terminem wypożyczenia jest data realizacji zamówienia i przygotowania książki do odbioru, a nie data odbioru książki przez użytkownika). Termin zwrotu wyznaczany jest zgodnie z Regulaminem korzystania ze zbiorów, w zależności od lokalizacji i statusu egzemplarza.

5. Książki i czasopisma z czytelni są wypożyczane na okres jednego tygodnia, z zastrzeżeniem, że czasopisma przed wypożyczeniem muszą przejść jednotygodniową kwarantannę.

6. Zwrócone materiały biblioteczne zczytywane są z indywidualnego konta użytkownika i odkładane do jednotygodniowej kwarantanny.

7. Bibliotekarze pracują w maseczkach oraz jednorazowych rękawiczkach oraz zachowują dystans od siebie ok. 1,5 m.

8. W punkcie kontaktu użytkownika – czytelnika z bibliotekarzem: bibliotekarz przyjmuje książki na przygotowanym blacie, który zwiększa odległość pomiędzy użytkownikiem i bibliotekarzem, blat ten jest dezynfekowany po każdym użytkowniku, bibliotekarz ma ubraną maseczkę oraz rękawiczki ochronne.

9. Każdy czytelnik ma obowiązek założenia i noszenia maseczki (lub innej osłony nosa i ust) oraz rękawiczek.

10. Przy wejściu do biblioteki zorganizowane jest stanowisko dezynfekcji rąk wyposażone w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk oraz instrukcję dezynfekcji rąk .

11. Książki do zwrotu umieszczane są w wyznaczonym miejscu.

12. Zwracane egzemplarze zostają wyłączone z możliwości wypożyczenia na okres 7 dni.

13. Po tym okresie zwracane książki zostaną przeniesione do użytkowania w wypożyczalni.

14. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych, w widocznym miejscu, umieszczone są instrukcje mycia rąk, instrukcje dezynfekcji rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki.

15. W obiekcie przeprowadzana jest, kilka razy dziennie i w razie potrzeby, bieżąca dezynfekcja blatów, stołów, klamek, klawiatury, telefonów, włączników światła i innych powierzchni i elementów wyposażenia często używanego jak również pomieszczeń sanitarnohigienicznych.

16. Pomieszczenia wietrzone są kilka razy dziennie.

17. W obiekcie opracowane są procedury, znane personelowi, dotyczące postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem u osoby z personelu obiektu.

18. W widocznym miejscu w obiekcie umieszczone są numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.

19. Osoby z objawami takimi jak gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu nie powinny przebywać na terenie obiektu; dotyczy to zarówno personelu jak i czytelników.

20. W sytuacji wystąpienia incydentu pojawienia się w obiekcie osoby podejrzanej o zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odizolować chorego od innych osób przebywających w placówce, wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w uzasadnionych sytuacjach wezwać pomoc medyczną.

21. Wytyczne dla pracowników:
a. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
b. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.
c. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).
d. Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
e. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
f. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
g. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.
h. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
i. Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

22. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

23. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

24. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy i odesłany transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik oczekuje na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest odizolowany od innych osób. W tym czasie wstrzymane jest przyjmowanie klientów i zostaje powiadomiona powiatowa stację sanitarno-epidemiologiczna

25. W sytuacji opisanej w pkt 24 zostaje spisana notatka z informacjami w jakich pomieszczeniach poruszał się i przebywał pracownik oraz z kim miał styczność, a także przeprowadzenie rutynowego sprzątania oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

26. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu u czytelnika biblioteki, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

27. W sytuacji opisanej w pkt 26 incydent należy zgłosić do kierownictwa, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba i sporządzeniu notatki, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

28. Do notatki, o której mowa w pkt 27 dołącza się listę pracowników obecnych w tym samym czasie w obiekcie, z którymi mógł mieć kontakt użytkownik.

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

Narzędzia dostępności