English EN Français FR Deutsch DE Polski PL Українська UK

STATUT
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie

ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Miejska Biblioteka Publiczna zwana dalej MBP jest gminną instytucją kultury.
2. Siedziba MBP mieści się w Lubaczowie, przy ul. Kościuszki 18 a terenem działań jest miasto Lubaczów.
3. Biblioteka może realizować zadania statutowe poza terenem miasta na podstawie odrębnych porozumień.

§ 2

MBP działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. Nr 13 poz. 123 z 2001 r. z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. Nr 76, poz. 698 z 2002 r. z późn. zm.),
4) postanowień niniejszego Statutu.

§ 3

Nadzór nad działalnością Miejskiej Biblioteki Publicznej sprawuje Rada Miejska w Lubaczowie oraz Burmistrz Miasta, każdy w zakresie określonym w odrębnych przepisach.

§ 4

1. MBP posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

ROZDZIAŁ II.
CELE I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 5

1. Podstawowym zadaniem MBP jest zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa i aspiracji kulturalnych.
2. Gromadzenie, opracowanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
3. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
4. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym.
5. Prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej.
6. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
7. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury.

§ 6

1. MBP może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej, w szczególności polegającej na:
a) wynajmowaniu pomieszczeń na cele kulturalne i handlowe oraz na doraźne potrzeby organizacji społecznych,
b) odpłatnym doradztwie w dziedzinach związanych z działalnością statutową,
c) organizowaniu aukcji dzieł sztuki,
d) działalności wydawniczej i poligraficznej.
2) Działalność gospodarcza, o której mowa w ust, 1 nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.

ROZDZIAŁ III.
ORGANY ZARZĄDZAJĄCE, DORADCZE I NADZORCZE

§ 7

1. MBP kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Burmistrza Miasta.
2. Powołanie dyrektora może nastąpić w drodze konkursu przeprowadzonego przez Burmistrza Miasta, w oparciu o zasady określone w regulaminie konkursu uchwalonego przez Radę Miejską w Lubaczowie.
3. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:
a) kierowanie bieżącą działalnością,
b) reprezentowanie MBP na zewnątrz,
c) zarządzanie majątkiem MBP,
d) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
e) ustanawianie i odwoływanie pełnomocników,
f) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,
g) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,
h) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,
i) występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych.

§ 8

Do reprezentacji MBP dyrektor może upoważnić pracowników, którzy działają w ramach upoważnienia, ponosząc przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje i skutki swoich działań.

§ 9

1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu MBP upoważniony jest samodzielnie dyrektor lub jego pełnomocnik działający w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

§ 10

Przy bibliotece działa Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki.

§ 11

Organizację wewnątrz MBP określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta oraz działających w MBP związków zawodowych i stowarzyszeń twórców.

ROZDZIAŁ IV.
ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 12

1. MBP prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z Rozdziałem 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawą o rachunkowości.
2. Źródłami środków finansowych są:
a) wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,
b) dotacje z budżetu miasta, powiatu, województwa,
c) darowizny, spadki, zapisy,
d) kredyty bankowe,
e) odsetki z lokat bankowych,
f) inne dozwolone prawem.
3. Źródłami środków finansowych mogą być także:
a) dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych instytucji kultury przejętej przez miasto w dniu 1 stycznia 1999 r.,
b) dotacje z budżetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury.
4. W planie finansowym wyznacza się kwotę przeznaczoną wyłącznie na zakup książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych.

ROZDZIAŁ V.
ZMIANA STATUTU

§ 13

Zmiany niniejszego statutu mogą nastąpić w trybie określonym dla jego nadania.

§ 14

1. Projekt zmiany Statutu może zgłosić z własnej inicjatywy Dyrektor.
2. Projekt zmian Statutu wraz z uzasadnieniem i wymaganymi opiniami Dyrektor przedkłada za pośrednictwem burmistrza Miasta Przewodniczącemu Rady Miejskiej z wnioskiem o skierowanie go pod obrady sesji i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
3. Burmistrz przedkłada Przewodniczącemu rady projekt i wniosek, o którym mowa w ust. 2 w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

ROZDZIAŁ VI.
ZMIANA STATUTU

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

Pozostaw komentarz

Twój email nie zostanie nigdzie opublikowany. *

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

Narzędzia dostępności