English EN Deutsch DE Italiano IT Polski PL Русский RU
Konkursy

Regulamin konkursu Mistrz Ortografii 2016!

102

REGULAMIN KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

O TYTUŁ

MISTRZA ORTOGRAFII ZIEMI LUBACZOWSKIEJ 2016

I.

ORGANIZATORZY

Organizatorem konkursu jest:

 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie

 • Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji działające przy Liceum Ogólnokształcącym
  im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie.

Patronat honorowy: Burmistrz Miasta Lubaczowa, Starosta Powiatu Lubaczowskiego.

II.

CELEM KONKURSU JEST :

 1. Promowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych języka polskiego.

 2. Doskonalenie poprawności pisowni ortograficznej i gramatycznej.

 3. Kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych.

 4. Rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego.

III.

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Dyktando adresowane jest do wszystkich osób z Lubaczowa, powiatu lubaczowskiego oraz osób tu pracujących i uczących się.

 2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa osobiście
  w Czytelni dla Dorosłych MBP bądź pod numerem telefonu 16/ 632 93 50
  do dnia
  26 lutego 2016.

 3. Zgłaszający się są zobowiązani do podania swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres, telefon, wiek, w przypadku osób mieszkających poza powiatem lubaczowskim także adres zakładu pracy lub szkoły.

 4. Osoby, które na przestrzeni ostatnich pięciu lat uzyskały tytuł Mistrza Ortografii nie mogą brać udziału w tegorocznej edycji.

 5. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych.

IV.

PRZEBIEG KONKURSU

 1. DYKTANDO o tytuł Mistrza Ortografii Ziemi Lubaczowskiej odbędzie się dnia
  01 marca 2016r. o godz. 17:00 w Czytelni dla Dorosłych MBP w Lubaczowie.

 2. Rejestracja uczestników odbędzie się godzinę przed rozpoczęciem DYKTANDA.

 3. Rywalizacja przebiegać będzie w dwóch kategoriach wiekowych:

– dzieci i młodzież do lat 25,

– uczestnicy w wieku ponad 25 lat.

 1. Podczas pisania DYKTANDA nie można korzystać z żadnych pomocy naukowych (słowników, notatek), porozumiewać się z innymi piszącymi, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, laptopów, notesów ) itp.

 2. Nie dostosowanie się do zasad regulaminu wpływa na dyskwalifikację piszącego.

 3. DYKTANDA nie wolno pisać „literami drukowanymi” ze względu na stosowanie wielkich liter.

 4. Prace nieczytelne nie będą podlegały sprawdzaniu i ocenie.

 5. Wyrazy nieczytelne bądź zapisane w sposób niejednoznaczny będą rozstrzygane na niekorzyść piszącego.

 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki w razie uzyskania jednakowej liczby punktów przez co najmniej dwóch uczestników.

 7. Ogłoszenie wyników nastąpi po sprawdzeniu prac konkursowych.

 8. Przy sprawdzaniu prac obowiązywać będą zasady zawarte w „Słowniku ortograficznym języka polskiego PWN”.

V.

NAGRODY

 1. Spośród uczestników komisja wyłoni dwóch Mistrzów Ortografii Ziemi Lubaczowskiej 2016 (jednego z każdej grupy wiekowej).

 2. Nagrodą za zdobycie pierwszego miejsca w każdej z kategorii wiekowych będzie nagroda pieniężna w wysokości 500, 00 zł. oraz tytuł Mistrza Ortografii Ziemi Lubaczowskiej 2016.

 3. Nagrody zostaną wręczona, a tytuł przyznany po sprawdzeniu prac i ewentualnej dogrywce.

VI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w DYKTANDZIE jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni niniejszego regulaminu.

 2. Osoby łamiące zasady określone niniejszym regulaminem z ostaną wykluczone
  z udziału w konkursie.

 3. W sprawach nie objętych regulaminem decydują organizatorzy.

 

Regulamin konkursu Mistrz Ortografii 2016 do pobrania w wersji PDF.

 

dyktando