English EN Deutsch DE Italiano IT Polski PL Русский RU
Wyróżnione

Deklaracja dostępności witryny internetowej mbp.lubaczow.pl

13

Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie pod adresem mbp.lubaczow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-01-19.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-01-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

– część dokumentów archiwalnych została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
– część plików została opublikowana w postaci skanów,
– filmy i transmisje nie posiadają napisów dla osób z dysfunkcją słuchu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-19. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej nie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Brak dostępności tłumacza języka migowego, również za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Małecka, sekretariat@mbp.lubaczow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 16 632 93 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie zlokalizowany jest przy ul. Kościuszki 18. Jest to budynek dwupiętrowy.

 2. Do budynku prowadzą 2 wejścia:
  – od ul. Tadeusza Kościuszki – wejście główne, bez barier architektonicznych,
  – od ul. Stanisława Wyspiańskiego – platforma dla osób niepełnosprawnych obsługiwana przez pracownika biblioteki umożliwiająca dostęp na wszystkie kondygnacje.
  – Żadne z wejść nie jest zabezpieczone bramkami, nie ma obszarów kontroli.

 3. W budynku są dostępne toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 4. Na parkingu przed budynkiem Biblioteki wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 5. W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, nie ma również pochylni, platform i pętli indukcyjnych.

 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.